• PIS

    अत्यन्त जरुरी सूचना!!!

    अनलाइन सिटरोल दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

    निजामती किताबखानाले नवनियुक्त निजामती कर्मचारीहरूको लागि ..

    पुरा पढ्नुहोस


आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

यात्रा सङ्ख्या

7 0 1 5 1 4