• PIS
  • PIS

    आफ्नो विवरण अनलाइन अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्नुहोस्

    के तपाईको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक छ ?

    आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक छैन भने अनलाइन अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्नुहोस् ।


आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

यात्रा सङ्ख्या

6 4 2 4 7 9