Online Appointment Reservation Service

प्राप्त गर्नका लागि पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा बन्देजहरू

(क) तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुनेछु,

(ख) उल्लेखित समयभन्दा अगाडि र पछाडि म जस्तै अन्य सेवाग्राहीहरू हुने भएकोले समय पालनामा प्रतिवद्द छु । मेरो लागि निर्धारित समय अधिकतम ३० मिनेट भन्दा वढी समय लिने छैन ।

(ग) माग भएका कागजातहरूको सक्कल र प्रमाणित प्रति लिर्इ उपस्थित हुनेछु ।

(घ) प्रचलित ऐन तथा नियमावली र कार्यविधिद्वारा निर्धारित व्यवस्था बमोजिम प्राप्त हुने सेवामा मेरो मंजुरी छ ।

(ङ) तोकिएको सम्पर्क अधिकृत वा बैकल्पिक सम्पर्क अधिकृतसंग सेवाका लागि सम्पर्क गर्नेछु । सम्पर्क अधिकृतवाट कार्य सम्पादन हुन नसकेमा निकटतम माथिल्लो अधिकृतसंग सम्पर्क गर्नेछु ।

(च) मेरो Online Appointment  हुने दिनमा आकश्मिक रूपमा सार्वजनिक विदा पर्न गएको खण्डमा सोको भोलिपल्ट सेवा लिन मंजुर छु ।

(छ) विधुत् आपुर्ति वा प्राविधिक समस्या परेको अवस्थामा सेवा प्रवाहमा केही समय ढिलार्इ हुनसक्ने कुरामा म जानकार छु ।

(ज) सेवाको उपलव्धता र गुणस्तरको बारेमा पृष्ठपोषण(feedback) दिनेछु ।

(झ) उल्लेखित शर्त तथा बन्देजहरूको राम्रोसंग जानकारी भयो र पालना गर्न मंजुर गर्दछु ।

म सहमत छु                         ठीक छ

2016-08-08 15:07:33

यात्रा सङ्ख्या

2 9 8 7 7 9 6