तलबी प्रतिवेदन पारित तथा ग्रेड एकिन गर्ने सम्बन्धि सूचना

तलबी प्रतिवेदन पारित तथा ग्रेड एकिन गर्ने सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिती २०७२-६-१९

उपरोक्त विषयमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(ख)उपदफा २ बमोजिम काठमाडौ उपत्यकास्थित मन्त्रालय, आयोग,विभाग र कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिवेदन यस विभागबाट र जिल्ला स्थित कार्यालयका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित को.ले.नि.का.बाट तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उपत्यका बाहिरका केही कार्यालयबाट कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन र ग्रेड एकिनको लागि समेत बेला बेलामा यस विभागमा लेखि आउने भएकोमा यस विभागबाट उक्त कार्य नहुने भएकोले सम्बन्धित जिल्ला को.ले.नि.का.बाटै तलबी प्रतिवेदन पारीत तथा ग्रेड एकिन गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Last Update On: २०७२-६-१९

यात्रा सङ्ख्या

1 4 1 3 0 5 9