वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फाराम र निवृत्तभरण माग फारामको ढाँचा परिवर्तन भएको सूचना

वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फाराम र निवृत्तभरण माग फारामको ढाँचा परिवर्तन भएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७२-६-१७

नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ६५ मिति २०७२।६।७ गते प्रकाशित निजामती सेवा (बाहौ संशोधन)नियमावली २०७२ को नियम २२ अनुसुची ७ बमोजिमको निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)फाराम निय १०१(१)को अनुसुची १७.क बमोजिमको निवृत्तभरण माग फाराम संशोधन भएकोले यस विभागमा अब उप्रान्त नयाँ सिटरोल फाराम दर्ता गर्दा र निवृत्तिभरण  अधिकारपत्र लिनको लागि संशोधित नयाँ ढाँचा बमोजिमको फारामहरूमा अनिवार्य रूपमा भरि पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

उक्त संशोधित ढाँचा यस विभागको वेभसाईट www.pis.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिने छ ।                                                                                                                                                                                                                                                    

Last Update On: २०७६-५-२

यात्रा सङ्ख्या

2 4 5 3 0 6 2