अनिवार्य तथा स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको म.ले.प.फा.नं.४२ वा नि.से.नि.२०५० को अनुसुची ११ मा उप

प्रकाशित मिती २०७२-५-९

 अनिवार्य तथा स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको म.ले.प.फा.नं.४२  वा नि.से.नि.२०५० को अनुसुची ११  मा उपचार तथा विदाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा  मा उपचार तथा विदाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०७२-९-२१

यात्रा सङ्ख्या

1 3 7 1 0 1 1