वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) फाराम र निवृत्तभरण माग फारामको ढाँचा परिवर्तन भएको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७२-६-१७

नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ६५ मिति २०७२।६।७ गते प्रकाशित निजामती सेवा (बाहौ संशोधन)नियमावली २०७२ को नियम २२ अनुसुची ७ बमोजिमको निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)फाराम निय १०१(१)को अनुसुची १७.क बमोजिमको निवृत्तभरण माग फाराम संशोधन भएकोले यस विभागमा अब उप्रान्त नयाँ सिटरोल फाराम दर्ता गर्दा र निवृत्तिभरण  अधिकारपत्र लिनको लागि संशोधित नयाँ ढाँचा बमोजिमको फारामहरूमा अनिवार्य रूपमा भरि पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको…

Last Update On: २०७२-६-१९
पुरा पढ्नुहोस

अनिवार्य तथा स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको म.ले.प.फा.नं.४२ वा नि.से.नि.२०५० को अनुसुची ११ मा उप

प्रकाशित मिती २०७२-५-९

 अनिवार्य तथा स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको म.ले.प.फा.नं.४२  वा नि.से.नि.२०५० को अनुसुची ११  मा उपचार तथा विदाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा  मा उपचार तथा विदाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Last Update On: २०७२-९-२१
पुरा पढ्नुहोस

कर्मचारीको संचित घर तथा विरामी विदाको विवरण सम्बन्धी परिपत्र

प्रकाशित मिती २०७२-४-२६

कर्मचारीको संचित घर तथा विरामी विदाको विवरण सम्बन्धी परिपत्र

Last Update On: २०७२-४-२६
पुरा पढ्नुहोस

परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७२-४-१९

परिपत्र सम्बन्धमा

Last Update On: २०७२-४-१९
पुरा पढ्नुहोस

समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाेमा जरिवाना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७२-४-७

समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाेमा जरिवाना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Last Update On: २०७३-४-२०
पुरा पढ्नुहोस

समयमा सम्पत्ति विवरण दाखिला छुट भई जरिवानामा परी पूनः दाखिला गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी सवै सार्व

प्रकाशित मिती २०७२-२-४

समयमा  सम्पत्ति  विवरण दाखिला छुट भई जरिवानामा  परी पूनः दाखिला गर्ने कार्यविधि  सम्बन्धी  सवै सार्वजनिक  निकाय  र  कर्मचारीहरुको  निमित्त  जारी  सूचना
१.    भ्रष्टाचार निवारण ऐनले तोकेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय अनुसारको दण्ड जरिवाना रकम रु.५,०००।-  प्रशासनिक दण्ड जरिवाना राजस्व आम्दानी शीर्षक नं. १४३१२ मा दाखिला गराई सम्बन्धित कार्यालयमा राजस्व आम्दानी बाँधि सम्बन्धित कार्यालय मार्फत एकमुष्ठ रुपमा सम्पत्ती विवरण सहित पठाउनु पर्नेछ ।
२.   …

Last Update On: २०७२-२-४
पुरा पढ्नुहोस

बसाई सराई सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७१-४-३०

बसाई सराई सम्बन्धमा/ckfinder/userfiles/files/बसाई सराई सम्बन्धमा.pdf

Last Update On: २०७१-४-३०
पुरा पढ्नुहोस

सिटराेल फाराम दर्ता तथा प्रमाणित गर्न चाहिने कागजातहरु

प्रकाशित मिती २०७१-३-४

सिटराेल फाराम दर्ता तथा प्रमाणित गर्न चाहिने कागजातहरु

Last Update On: २०७१-३-४
पुरा पढ्नुहोस

किताबखानाको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने बारे |

प्रकाशित मिती २०७०-१०-२६

किताबखानाको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने बारे |

Last Update On: २०७०-१०-२६
पुरा पढ्नुहोस

सिटरोल अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०६९-११-१०

यस विभागमा सिटरोल विवरण भरि पेश गर्नु भएका कर्मचारीहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरुको केहि कागजात नपुग भएकोले फायल अध्यावधिक हुन नसकि अनिवार्य अवकास लगायत अन्य विवरण एकिन गर्न कठिनाई परेकोले यस विभागबाट तयार गरि वेबसाईटमा राखिएका विवरणहरु मध्ये आफ्नो नामको विवरणमा नपुग कागजात हेरि यथासिघ्र निजामति किताबखानामा पठाइदिनुभई आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्नुहुन यो सूचना गरिएको छ ।

पुनस्च: तलको डाउन्लोड लिन्कबाट फाइल डाउन्लोड गरी आफ्नो विवरण हेर्नुहोला।

Last Update On: २०६९-११-१५
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

1 3 8 8 4 1 8