PIS Re-Engineering को प्रस्ताव छनौटको आशयको सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७४-४-५

Last Update On: २०७४-४-५
पुरा पढ्नुहोस

आ.व.२०७४/७५ को तलबी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धी जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७४-४-१

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख. उपदफा (२) मा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र विभाग तथा उपत्यकाभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखाना र जिल्लास्थित कार्यालयका निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलवी प्रतिवेदन पास नगराई तलव खुवाउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । तलवी प्रतिवेदन पास नगरी तलव खुवाएको भएमा त्यसरी तलव खुवाउने पदाधिकारीबाट त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलव भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल…

Last Update On: २०७४-४-५
पुरा पढ्नुहोस

अा.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७४-३-१९

Last Update On: २०७४-३-१९
पुरा पढ्नुहोस

PIS Software Re-engineering सुची दर्ता

प्रकाशित मिती २०७४-१-१३

Last Update On: २०७४-१-१३
पुरा पढ्नुहोस

सिटरोल दर्ता तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी निजामती किताबखानाको अनुरोध

प्रकाशित मिती २०७३-१२-२२

Last Update On: २०७३-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी निजामती किताबखानाको अनुरोध

प्रकाशित मिती २०७३-१२-९

Last Update On: २०७३-१२-९
पुरा पढ्नुहोस

अनलाइन सिटरोल दर्ता उपयोग गर्ने तरिका

प्रकाशित मिती २०७३-१०-१९

Last Update On: २०७३-१०-१९
पुरा पढ्नुहोस

सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणहरू

प्रकाशित मिती २०७३-४-२१

सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर निम्न विवरण स्पष्ट रुपमा लेख्नु हुन निजामती किताबखानाको अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्षः २०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण
कर्मचारीको नाम, थर :
कर्मचारी संकेत नं. (सिटरोल नं.):
पद :
श्रेणी :
सेवा/समूह :
कार्यरत कार्यालयको नाम, ठेगाना :
मोबाइल नं.:
ईमेल :
नयाँ नियुक्ति भए नियुक्ति मिति :

Last Update On: २०७३-४-२४
पुरा पढ्नुहोस

२ बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरीसकेका तर सिटरोल दर्ता नगरेका कर्मचारीहरुको लागि कार्यालयले प्रमाण

प्रकाशित मिती २०७३-४-६

Last Update On: २०७३-४-६
पुरा पढ्नुहोस

स्वास्थ्य सेवाका स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त कर्मचारीको नि.भ.अ.प. जारी गर्ने बारे ।

प्रकाशित मिती २०७३-३-२९

Last Update On: २०७३-३-२९
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

7 4 9 3 7 8